KORUMA KURULLARI

Denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında, mağdurlar ile ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülere “yardımcı olmak” üzere oluşturulmuş bir kuruldur.

KORUMA KURULLARININ GENEL AMACI

Suçtan zarar görenlere yardımcı olmak.
Ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülere yardımcı olmak.
Hükümlülerin topluma uyum sağlamasını kolaylaştırmak ve yeniden suç işlemesini önlemek.
Bu şekilde toplumsal düzeni korumaktır.

KORUMA KURULLARININ GÖREVLERİ

 

a) Kanunla ve diğer kanunlarla verilen görevleri, soruşturma ve kovuşturma evreleri ile hükümden ve salıvermeden sonra bir denetim planı çerçevesinde yerine getirmek.
b) Çocuk mahkemeleri ile aile mahkemelerine, denetimli serbestlik, yardım ve koruma hizmetleri alanında gözetim esaslarına göre yardımda bulunmak.
c) Denetimli Serbestlik müdürlüğünün göreviyle ilgili olarak mahkemelerce verilen kararların yerine getirilmesini sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.
d) Yıllık iş programları ve projeleri ile çalışma raporlarını her yıl Daire Başkanlığına sunmak.
e) Yetki alanında bulunan; millî eğitim müdürlükleri ile iş birliği yaparak, mahkemelerce haklarında bir eğitim kurumuna veya eğitim programına devam etme yaptırım veya tedbir kararı verilen şüpheli, sanık ya da hükümlülerin devam edebilecekleri örgün ve yaygın eğitim kurumları ve kursların listesini oluşturmak ve bu listeleri mahkemelere vermek.
f) Yetki alanında bulunan; kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sanayi ve ticaret odaları, kamu yararına hizmet veren özel kuruluşlar veya benzer kurumlarla görüşerek, bu tür kurumlardan hükümlüleri ne suretle çalıştırabileceklerine dair bilgi almak suretiyle hizmetler listesini oluşturmak ve bu listeleri mahkemelere vermek.
g) Aile içi şiddete ilişkin bir bildirim yapıldığında, görev alanını göz önünde bulundurarak koruyucu ve tedavi edici yöntemlerin uygulanmasını sağlamak.
h) Görev alanına giren konularda; bilgilerin, verilerin ve dosyaların elektronik ortama girmesini, aktarılmasını ve tutulmasını sağlamak,
ı) Kanunla verilen diğer görevleri yapmak.


KORUMA KURULLARINA BAŞVURU

Kurullara; aşağıda sayılan kişiler, bunların kanunî temsilcileri ile avukatı başvurabilir.
a) Suçtan zarar görenler.
b) Ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlüler.
İlgililer başvurularını bir dilekçe ile oturdukları yerdeki kurula iletilmek üzere Denetimli Serbestlik müdürlüğü veya büroya yapar. Dilekçeye başvuru konusu ile ilgili belgeler eklenir. Başvurular koruma kurulları defterine kaydedilir.

KORUMA KURULLARI ÜYELERİ

Cumhuriyet Başsavcısı veya görevlendireceği Cumhuriyet Başsavcı vekili ya da Cumhuriyet Savcısı başkanlığında,

- Baro Temsilcisi,

- Belediye Başkanı veya görevlendireceği yardımcısı,

- Denetimli Serbestlik Müdürü,

- Cumhuriyet Başsavcısı tarafından belirlenecek bir Ceza İnfaz Kurumu Müdürü,

- Millî Eğitim Müdürü,

- Sosyal Hizmetler Müdürü,

- Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı temsilcisi,

- Teşkilatı bulunan yerlerde Türkiye İş Kurumu Müdürü,

- Ziraat ve Halk Bankası Müdürleri,

- Varsa ticaret ve sanayi odaları, ziraat odaları, borsalar, esnaf ve sanatkârlar birliği yöneticileri ile varsa kamuya ait fabrikalar,

- İstekleri halinde o yerde Denetimli Serbestliği bulunan kamuya yararlı dernek veya vakıflar ve özel bankaların yönetici seviyesindeki temsilcilerinden Cumhuriyet Başsavcısı tarafından uygun görülenlerin katılımı ile oluşur.

RESMİ KURUMLAR

Anayasa MahkemesiYargıtayDanıştayAdalet BakanlığıUYAPTürkiye
Siirt Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 2018 ] - Webmaster : Abdulaziz DAYAN
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.